HİZMETLERİMİZ

Maden Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesiYerküresinin en dış kısmını oluşturan yerkabuğu metalik maden, endüstriyel hammadde ve fosil yakıtlar gibi çeşitli jeolojik süreçlerin etkisiyle oluşmuş, kendine has özellikler sunan, ekonomik öneme sahip maden oluşumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Söz konusu maden türlerinin işletilerek ekonomiye kazandırılması süreçlerinin en önemli aşamasını maden arama ve işletme çalışmaları oluşturmaktadır. Şirketimiz jeolojik, mineralojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmaları içeren maden arama projelerini yanı sıra jeolojik ve jeofizik veriler yardımıyla işletme yönteminin belirlendiği maden işletme projeleri yürütmekte ve madencilik konusunda ülkemizde faaliyet gösteren şirket ve kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.
Maden oluşumlarının bulunduğu alanlarda detay jeolojik incelemelerle sahanın sınırlarının netleştirilmekte, jeofizik çalışmalarla cevherin üçüncü boyutu olan derine doğru uzanımı hakkında bilgi edinilmektedir. Böylece jeolojik çalışmalarla cevherin yayılımı, litolojik özellikleri ve tektonik yapısı ortaya çıkartılırken, jeofizik çalışmalar planlanmakta ve jeofizik modeller jeolojik olarak yorumlanmaktadır. Bu veriler ışığında istikşaf sondajları ve nihayetinde rezerv tespitine yönelik detay sondaj planlaması yapılmaktadır. Sondaj çalışmaları sırasında veriler arşivlenerek, kuyu logları hazırlanmaktadır. Sondaj verilerinin değerlendirilmesinde cevher modelleme yazılımları kullanılarak maden yatağı üç boyutlu modellenmektedir. Cevherin tenör/kalite dağılımı yine üç boyutlu olarak rezerv kestirimi ile birlikte belirlenmekte ve UMREK kodunda belirtilen raporlama süreçleri ve rezerv tanımlamaları takip edilmektedir.
Ortaya çıkan maden yatağının konumu, derinliği, yayılımı, oryantasyonu, cevher-yan kayaç özellikleri ve ekonomik koşullar dikkate alınarak maden işletme yöntemi önerilmekte, açık işletme ve yeraltı işletmesi hazırlık ve üretim planlaması yapılmaktadır. Şirketimiz tüm bu arama ve maden işletme öncesi hazırlık ve maden işletme aşamalarında bahsedilen tüm çalışma konularında danışmanlık hizmeti vererek bir kez üretilebilecek kamuya ait madenlerin en yüksek verimle üretilmesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.Mermer madenciliğine yönelik olarak; mermer ocaklarında rezervin belirlenmesi, süreksizlik yönelimi ve sıklığının belirlenmesi, blok verimliğinin hesaplanması, ocak giriş ağzının yerinin tespit edilmesi ve ocak ilerleme yönünün belirlenmesi gibi konularda şirketimiz uzun süredir danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirketimiz maden ihracatımızın yaklaşık yarısını oluşturan mermerin en yüksek verimlilikle işletilmesine maden arama, hazırlık ve işletme aşamasında danışmanlık vererek katkı sağlamaktadır.


BOOK A VISIT
HİZMETLERİMİZ

Jeotermal Kaynak AramaAlp-Himalaya orojenik kuşağında yer alan ülkemizin jeotermal kaynak potansiyeli oldukça yüksektir. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre ülkemizde yaklaşık 1000civarında değişik sıcaklıklarda jeotermal kaynak bulunmaktadır. Artan enerji ihtiyacı, fosil enerji kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve bunların kullanımından kaynaklanan çevre sorunları nedeniyle jeotermal kaynakların aranması ve geliştirilmesine yönelik araştırmaların önemi her geçen gün artmaktadır.
Jeotermal arama projelerinde sondaj öncesi jeotermal sistemin geometrisi ve karakteristik özellikleriyle ilgili bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Şirketimiz jeotermal kaynakların aranması amacıyla jeolojik, jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar yapmakta ve bu konuda danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Şirket personelimiz jeotermal kaynakların aranması projelerinde jeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan çok sayıda proje yürütmüş ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

Proje kapsamında yürütülen jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar;
 • Proje alanındaki değişik kayaç türleri ayırtlanması, örtü kayaç, rezervuar kayaç ve varsa ısıtıcı kayacın litolojik özellikleri belirlenmesi ve haritalanması
 • Proje alanının tektonik yapısının ortaya konması ve tektonik unsurların (fay türleri, çatlak sistemi, kıvrımlar, birimlerin tektonik konumları) haritalanması
 • Jeotermal sistemle ilişkili hidrotermal alterasyon zonlarının araştırılması ve haritalanması
 • Jeotermal kaynakların en önemli yüzey belirtilerinin (sıcak su kaynakları, buhar kaçakları, fümeroller ve gayzerler) incelenmesi ve hakkında bilgi toplanması ve akışkanın örneklenmesi ve kimyasal analizinin yapılması
 • Proje alanındaki örtü ve rezervuar kayacın hidrojeolojik özelliklerinin araştırılması, su kaynaklarının örneklenmesi ve kimyasal analizlerinin yapılması
Proje kapsamında yürütülen jeofizik çalışmalar;
 • Derin jeotermal yapının (>1000m) belirlenmesine yönelik olarak manyetotellürik (MT) ölçümlerinin yapılması, 2 boyutlu (2B) ve 3 boyutlu (3B) elektrik özdirenç kesitleri modellerinin hazırlanması
 • Sığ jeotermal yapının (<1000m) belirlenmesine yönelik olarak manyetotellürik (MT) ölçümlerinin yapılması ve 2 boyutlu (2B) elektrik özdirenç kesitleri modellerinin hazırlanması
 • Mikrogravite ölçümleri ve Bouguer gravite anomali haritalarının hazırlanması
 • Manyetometre ölçümleri ve sonuçların yorumlanması
HİZMETLERİMİZ

Madenlerin Endüstriye KazandırılmasıMadenlerin Endüstriye Kazandırılması Madenlerin işletilmesi projelerinde en önemli aşamalarından birisi de ocaktan üretilen tüvenan cevherin çeşitli cevher hazırlama ve zenginleştirme işlemleri sonucunda nihai kullanıcısı olan endüstrinin istediği saflık ve özelliğe getirilmesidir. Cevher hazırlama ve zenginleştirme prosesleri cevherin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal özelliklerine bağlı olarak farklılıklar sunabilmektedir. Şirketimiz madenlerin zenginleştirilmesine yönelik olarak proses geliştirme projelerinin hazırlanması çalışmaları yapmakta ve danışmanlık hizmeti yürütmektedir. Bu kapsamda yürütülen bazı çalışmalar;

 • Grafit mineralinden pil kalite ürün ve grafen geliştirilmesi
 • Jeotermal kaynaklarda değerli metal ve mineral (Lityum, Silisyum vb.) kazanımı ve üretilmesi
 • Nanoteknoloji uygulamaları için kil bazlı ürün geliştirilmesi
 • Yağ sektörü için ağartma toprağı geliştirilmesi
 • Diyatomit mineralinden filtrasyon yardımcı malzemesi ve organomineral üretimi
 
Projelerimiz

KOSGEB

KOSGEB-AR-GE VE İnovasyon Destek Programına sunduğumuz “Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) Bölgesindeki Jeotermal Sularından Lityum Kazanımı ve Pilot Ölçekli Lityum Karbonat Üretimi” başlıklı projemiz 24 Mart 2021 tarihinde KOSGEB Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Afyonkarahisar ilinin en önemli jeotermal alanı olan Ömer-Gecek bölgesinde Afyon Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm ve Ticaret (AFJET) A.Ş.’nin ruhsat sahasında üretilen jeotermal suyun kullanılacağı projede bölgedeki jeotermal sularda bulunan lityumun hazırlanacak pilot ölçekli inorganik tutucuyla kazanımı ve pilot ölçekli lityum kristalizatör reaktörüyle LiCO3 minerali (Zabuyelit) üretimi hedeflenmektedir.